Home Careers Careers Detail
Careers By : careers apply

YDM THAILAND APPLICATION FORM

รูปถ่าย

ข้อมูลส่วนตัว

เพศ
ที่พักอาศัย
สถานภาพสมรส
รับราชการทหาร

ข้อมูลครอบครัว

ยังมีชีวิตอยู่
ยังมีชีวิตอยู่
เป็นลูกคนเดียว

ข้อมูลการศึกษา

ความสามารถทางภาษา

ภาษาไทย
การพูด
การอ่าน
การเขียน
ภาษาอังกฤษ
การพูด
การอ่าน
การเขียน

ประสบการณ์ทำงาน

ความสามารถอื่นๆ

รถส่วนตัว
ใบอนุญาตขับขี่

เอกสารประกอบการทำงาน

(กรุณาอัพโหลดไฟล์ png, jpg, jpeg, zip, rar, doc, pdf, pptx, xlsx, xls, csv, docx )
สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาหลักฐานการศึกษา
สำเนาหลักฐานทางทหาร
Resume

แบบสอบถามลักษณะบุคลิกภาพ

ข้อ คำถาม ระดับบุคลิกภาพ
1 2 3 4 5
1 ท่านมักได้รับคัดเลือกเป็นหัวหน้าในการทำงานต่างๆ
2 ท่านกล้าที่จะบอกคนอื่นว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรต่อเขา
3 ท่านชอบทำงานที่ท้าทายความสามารถ
4 ท่านชอบทำงานอย่างอิสระด้วยตัวเอง
5 ท่านชอบริเริ่มและชักชวนผู้อื่นก่อนเสมอ
6 ท่านสามารถโน้มน้าวใจให้ผู้อื่นมีความเห็นคล้อยตามตัวเอง
7 ท่านกล้าที่จะขอร้องให้ผู้อื่นหยุดทำในสิ่งที่สร้างความรำคาญให้กับตนเอง
8 ท่านต้องการมีเพื่อนไว้คุยยามเหงา
9 ท่านกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นขัดแย้งกับผู้อื่น
10 ท่านชอบทำงานกันเป็นกลุ่มมากกว่าทำงานเดี่ยว
11 ท่านแก้ปัญหาต่างๆด้วยความใจเย็นและสุขุมรอบคอบ
12 ท่านชอบลองทำงานด้วยวิธีการใหม่ๆ
13 ท่านสามารถควบคุมอารมณ์และความรู้สึกของตนเองได้
14 ท่านกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นให้กับผู้บังคับบัญชา
15 ท่านไม่แสดงอาการตกอกตกใจเมื่อมีเหตุการณืร้ายเกิดขึ้น
16 ท่านค่อยพูดค่อยจาแม้จะมีอาการโกรธอยู่ในใจก็ตาม
17 ท่านกล้าที่จะเรียกร้องเมื่อรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้อื่น
18 ท่านชอบลองทำในสิ่งที่คนอื่นคิดว่าทำไม่ได้
19 ท่านอยากให้ผู้อื่นปลอบใจเวลามีความทุกข์
20 ท่านชอบเป็นผู้เสนอวิธีการใหม่ๆในการแก้ปัญหา
21 ท่านสามารถหักห้ามใจระงับความอยากต่างๆของตนเองได้
22 ท่านชอบให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นในเรื่องต่างๆเสมอ
23 ท่านกล้าที่จะบอกความต้องการของตนให้ผู้อื่นได้ทราบอย่างตรงไปตรงมา
24 ท่านชอบตั้งเป้าหมายในการทำงานไว้สูงและพยายามทำให้ได้ตามตั้งใจไว้
25 ท่านกล้าจะทำในสิ่งที่ตนเองคิดว่าถูกต้อง
26 ท่านอยากให้เพื่อนสนใจและยอมรับตนเอง
27 ท่านสามารถรอคอยเพื่อหาจังหวะในการแก้ปัญหาเสมอ
28 ท่านชอบทดลองทำสิ่งใหม่ๆ
29 ท่านมีสติควบคุมคำพูดและการกระทำของตนเองอยู่เสมอ
30 เพื่อนๆยอมรับให้ท่านเป็นผู้นำอยู่เสมอ
31 ท่านกล้าที่จะทวงถามเมื่อถึงเวลาที่จะต้องคืนทรัพย์ที่ยืมไปจากท่าน
32 ท่านชอบที่จะชนะปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน
33 เมื่อเกิดปัญหาท่านมักจะตัดสินใจด้วยตนเองเสมอ
34 ท่านชอบให้ผู้อื่นเห็นใจและเข้าใจตนเองเมื่อมีปัญหา
35 เมื่อมีเรื่องขัดแย้งกับผู้อื่นท่านจะใจเย็น รับฟังและสอบถามเพื่อความกระจ่างว่าปัญหาคืออะไร
36 ท่านมักริเริ่มชักชวนเพื่อนๆในการทำกิจกรรมต่างๆ
ตำแหน่งที่สมัคร
แผนก
เงินเดือนที่ต้องการ
บาท
วันที่สามารถเริ่มงาน
ข้อมูลผู้สมัคร
กก.
ซม.
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
ข้อมูลการศึกษา
กิจกรรมที่เคยทำในสถานศึกษา
  ความสามารถทางภาษา
  ภาษาไทย
  พูด :
  อ่าน :
  เขียน :
  ภาษาอังกฤษ
  พูด :
  อ่าน :
  เขียน :
  ประสบการณ์ทำงาน
  ความสามารถอื่นๆ
  • รถส่วนตัว :
  • ใบอนุญาตขับขี่ :
  • กีฬา :
  • งานอดิเรก :
  • อื่นๆ :
  เอกสารประกอบการทำงาน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาหลักฐานการศึกษา
  • สำเนาหลักฐานทางทหาร
  • Resume
  ข้อมูลติดต่อ
  บัตรประจำตัวประชาชน
  ออกให้ ณ อำเภอ
  จังหวัด
  รับราชการทหาร
  บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉิน
  ข้อมูลครอบครัว
  บิดา
  ชื่อ : อายุ ปี
  อาชีพ :
  สถานที่ทำงาน :
  โทร :
  มารดา
  ชื่อ : อายุ ปี
  อาชีพ :
  สถานที่ทำงาน :
  โทร :

  ระบบได้รับข้อมูลของคุณเรียบร้อยแล้ว

  SUBSCRIBE

  to our monthly newsletters